Tijdens het Jeugdspektakel helpen alle vrijwilligers mee om deze week een groot succes te maken. Hierbij is het belangrijk dat alle activiteiten veilig verlopen en dat er een aantal basisafspraken gemaakt worden om de veiligheid en de goede sfeer te waarborgen. Iedereen moet zich te allen tijde aan deze afspraken houden. 

De afspraken worden gemaakt met betrekking tot jouw gedrag richting de kinderen, maar ook richting de andere vrijwilligers. Deze afspraken dragen bij een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers. 

Door het ondertekenen van de gedragscode, verklaar jij dat je de gedragscode gelezen hebt en akkoord gaat met de afspraken die hierin benoemd worden. Het niet naleven van de gedragscode kan aanleiding zijn tot het opleggen van sancties aan de overtreder en eventueel bij zware overtredingen kan dit leiden tot het wegsturen van de vrijwilliger. De beslissingen omtrent overtredingen gebeurt conform het protocol “gedrag en veiligheid JVW”.

In het geval van twijfel is het van belang dat er overleg plaatsvindt door en met het bestuur van stichting Jeugdvakantieweken Tiel. Het bestuur zal hierbij de verantwoordelijkheid nemen om de situatie passend op te lossen en wanneer nodig zal de gedragscode aangepast worden. Daarnaast wordt deze gedragscode elke twee jaar herzien. 

Algemene afspraken

 • Iedere vrijwilliger werkt samen met het team als geheel om de veiligheid van de kinderen en elkaar te waarborgen; 
 • Iedere vrijwilliger draagt actief bij aan de werkzaamheden benodigd voor een succesvolle week; 
 • Iedere vrijwilliger handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke integriteit van de deelnemers en andere vrijwilligers; 
 • Iedere vrijwilliger is doelgericht, inzichtelijk, gecontroleerd en gedisciplineerd op basis van de visie en het doel van de stichting Jeugdvakantieweken Tiel; 
 • Het persoonlijk functioneren wordt door het verantwoordelijke bestuurslid geëvalueerd met de vrijwilliger;
 • Het is de vrijwilliger niet toegestaan binnen en/of in de nabijheid van kinderen te roken, drugs te gebruiken, alcohol te drinken* of energy drank te drinken. Vrijwilligers worden uitgesloten van deelname bij het onder invloed zijn tijdens het Jeugdspektakel. 

Afspraken met betrekking tot Privacy en Beeldmateriaal

 • De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot privacygevoelige informatie. Dit betreft tevens persoonlijke gegevens van de kinderen;  
 • In het gebruik van Social Media neemt de vrijwilliger de integriteit, privacygevoeligheid en welzijn van de kinderen, andere vrijwilligers en de stichting als geheel in acht; 
 • Met ondertekening van dit document verleend de vrijwilliger de stichting Jeugdvakantieweken Tiel toestemming om eventueel beeldmateriaal van hem/haar te mogen gebruiken voor wervings- of trainingsdoeleinden. De vrijwilliger behoudt hierbij het recht om beeldmateriaal te laten verwijderen of aan te passen op later tijdstip.

Afspraken met betrekking tot intimiteiten en grenzen

 • Verbaal en/of non-verbaal agressief gedrag wordt niet getolereerd binnen de stichting Jeugdvakantieweken Tiel;
 • De vrijwilliger handelt met respect voor ieders grenzen en onthoudt zich van seksueel getint gedrag. Dit geldt tevens voor koppels; 
 • Seksueel overschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en kinderen tot en met 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
 • De vrijwilliger mag het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel ervaren kan worden; 
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt het kind niet bij hem of haar thuis; 
 • De vrijwilliger heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind betrokken is, wordt gehanteerd; 
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht direct melding hiervan te maken bij het bestuur. 
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen; 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale en non-verbale zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

* ter verduidelijking; tijdens vrijwilligersfeesten/borrels/bbq’s waar geen kinderen bij aanwezig zijn, is alcoholgebruik toegestaan door vrijwilligers (18+).

Deze gedragscode is op 26 mei 2022 herzien en vastgesteld door het bestuur van stichting Jeugdvakantieweken Tiel.